Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

INVESTIGACIÓ SOBRE SOCIOESTILS COMUNICACIONALS (PÚBLIC INFANTIL)

La investigació sobre socioestils comunicacionals és una investigació qualitativa, però amb suport quantitatiu, que possibilita obtenir una radiografia de l'evolució en cada moment de l'escala de valors i dels estils que el públic infantil percep en la publicitat, i alhora permet prospectar aquells que apareixen més pertinents a curt termini.

Aquest model parteix del plantejament d'oferir la màxima flexibilitat al disseny concret de cada investigació que s'hi basa, apareguent dues línies principals d'intervenció:
• Un diagnòstic general dels valors que es perceben i que es demanen en relació amb l'acció comunicacional en el seu conjunt i des del col·lectiu infantil.
• Estudis monogràfics sobre distints sectors de productes: joguines, canal impuls, alimentació, roba i calçat esportius, ...

Objectius

Detectar quins són aquells estils associats de vida i de comportament que emergeixen amb major rellevència en cada moment, així com determinar aquells que perduren i mantenen un valor.